tui xach len post

Hướng dẫn móc túi xách len

image 48

Ảnh mẫu

image 49

Nguyên liệu

image 50

Bước 1: Móc đáy giỏ hình vuông.

Ưu tiên chọn sợi màu tối vì theo nguyên tắc phối màu màu đậm và tối sẽ nằm bên dưới.
Và phần đáy mình sẽ chọn màu nào còn nhiều vid phần đáy giỏ lớn nhất nếu còn nhiều nữa sẽ nhấn xen kẽ với thân túi hoặc quai đeo.

image 51

Hàng 1: thực hiện vòng tròn ma thuật, 3 bính lên tầng 15 mũi kép và thực hiện mũi dời vào bính thứ 3 (của 3b lên tầng đầu hàng).

image 52

Hàng 2: Lên 3 bính lên tầng, 1 kép chung chân với sợi dây bính, thực hiện 3 kép liên tục, 1 góc vuông (2 kép 2 bính 2 kép chung chân), lặp lại 3 kép 1 góc vuông 2 lần nữa, rồi móc 3 kép liên tục , 2 kép chung chân với sợi bính đầu tiên, kết thúc hàng 2 bằng 1 bính và 1 mũi đơn vào bính thứ 3 của sợi 3 bính lên tầng.

image 53

Hàng 2: Lên 3 bính lên tầng, 1 kép chung chân với sợi dây bính, thực hiện 3 kép liên tục, 1 góc vuông (2 kép 2 bính 2 kép chung chân), lặp lại 3 kép 1 góc vuông 2 lần nữa, rồi móc 3 kép liên tục , 2 kép chung chân với sợi bính đầu tiên, kết thúc hàng 2 bằng 1 bính và 1 mũi đơn vào bính thứ 3 của sợi 3 bính lên tầng.

image 54

Hàng 2: Lên 3 bính lên tầng, 1 kép chung chân với sợi dây bính, thực hiện 3 kép liên tục, 1 góc vuông (2 kép 2 bính 2 kép chung chân), lặp lại 3 kép 1 góc vuông 2 lần nữa, rồi móc 3 kép liên tục , 2 kép chung chân với sợi bính đầu tiên, kết thúc hàng 2 bằng 1 bính và 1 mũi đơn vào bính thứ 3 của sợi 3 bính lên tầng.

image 55

Hàng 2: Lên 3 bính lên tầng, 1 kép chung chân với sợi dây bính, thực hiện 3 kép liên tục, 1 góc vuông (2 kép 2 bính 2 kép chung chân), lặp lại 3 kép 1 góc vuông 2 lần nữa, rồi móc 3 kép liên tục , 2 kép chung chân với sợi bính đầu tiên, kết thúc hàng 2 bằng 1 bính và 1 mũi đơn vào bính thứ 3 của sợi 3 bính lên tầng.

image 56

Hàng 2: Lên 3 bính lên tầng, 1 kép chung chân với sợi dây bính, thực hiện 3 kép liên tục, 1 góc vuông (2 kép 2 bính 2 kép chung chân), lặp lại 3 kép 1 góc vuông 2 lần nữa, rồi móc 3 kép liên tục , 2 kép chung chân với sợi bính đầu tiên, kết thúc hàng 2 bằng 1 bính và 1 mũi đơn vào bính thứ 3 của sợi 3 bính lên tầng.

image 57

Hàng 2: Lên 3 bính lên tầng, 1 kép chung chân với sợi dây bính, thực hiện 3 kép liên tục, 1 góc vuông (2 kép 2 bính 2 kép chung chân), lặp lại 3 kép 1 góc vuông 2 lần nữa, rồi móc 3 kép liên tục , 2 kép chung chân với sợi bính đầu tiên, kết thúc hàng 2 bằng 1 bính và 1 mũi đơn vào bính thứ 3 của sợi 3 bính lên tầng.

image 58

Hàng 3: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 7 kép.

image 59

Hàng 4: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 11 kép.

image 60

Hàng 5: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 15 kép.

image 61

Hàng 6: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 19 kép.

Thực hiện tương tự cho đến hàng 14 mỗ hàng đều tăng 4 kép so với hàng trước

Ví dụ:

Hàng 7: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 23 kép.

Hàng 8: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 27 kép.

Hàng 9: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 31 kép.

Hàng 10: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 35 kép.

Hàng 11: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 39 kép.

Hàng 12: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 43 kép.

Hàng 13: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 47 kép.

Hàng 14: thực hiện tương tự hàng số 2, khoảnh cách của 2 góc vuông tăng từ 3 kép lên 51 kép. 

image 62

Vì kích thước sợi có thể thay đổi hoặc tuỳ móc lỏng tay hay chắc tay nên sau khi móc để được kích thước như túi mẫu phần đáy hình vuông được khoảng 25cm.

Tuy nhiên nếu cần túi lớn hơn mình vẫn có thể tiếp tục tăng cho đến khi đủ rộng. 

image 63

Nếu móc 14 hàng như phần đáy túi như túi mẫu thì hoa văn thân giỏ sẽ là:
3 bính lên tầng, 1 kép vòng qua sợi bính ngay góc, 25 kép liên tục trên 25 vị trí kế tiếp, 1 mũi chụm 4 ( ngoắc chỉ đâm kim vào vị trí sát bên kéo sợi lên ngoắc chỉ 1 lần qua 2 sợi, tiếp tục thực hiện như vậy vào vị trí kế bên, bỏ 1 vị trí, tiếp tục thực hiện như vậy vào 2 vị trí kế tiếp sau đó ngoắc chỉ kéo qua hết 1 lần cả 5 sợi), 25 kép vào vị trí kế bên, 1 góc vuông ===> hết 1 cạnh của đáy giỏ. Tiếp tục thực hiện như vậy trên các cạnh còn lại rồi đến cuối thực hiện 2 kép chung với vị trí góc vuông đầu tiên, 1 bính 1 đơn vào bính thứ 3 của 3 bính lên tầng đầu hàng.

Nếu phần đáy móc 15 hàng thì hoa văn thân giỏ sẽ tăng thêm 1 kép nên hoa văn thân giỏ sẽ là:
3 bính lên tầng, 1 kép vòng qua sợi bính ngay góc, 27 kép liên tục, 1 mũi chụm 4, 27 kép vào vị trí kế bên, 1 góc vuông ===> hết 1 cạnh của đáy giỏ. Tiếp tục thực hiện như vậy trên các cạnh còn lại rồi đến cuối thực hiện 2 kép chung với vị trí góc vuông đầu tiên, 1 bính 1 đơn vào bính thứ 3 của 3 bính lên tầng đầu hàng.

Nếu phần đáy móc 13 hàng thì hoa văn thân giỏ sẽ tăng thêm 1 kép nên hoa văn thân giỏ sẽ là:
3 bính lên tầng, 1 kép vòng qua sợi bính ngay góc, 23 kép liên tục, 1 mũi chụm 4, 23 kép vào vị trí kế bên, 1 góc vuông ===> hết 1 cạnh của đáy giỏ. Tiếp tục thực hiện như vậy trên các cạnh còn lại rồi đến cuối thực hiện 2 kép chung với vị trí góc vuông đầu tiên, 1 bính 1 đơn vào bính thứ 3 của 3 bính lên tầng đầu hàng.

image 64

Nếu móc 14 hàng như phần đáy túi như túi mẫu thì hoa văn thân giỏ sẽ là:
3 bính lên tầng, 1 kép vòng qua sợi bính ngay góc, 25 kép liên tục trên 25 vị trí kế tiếp, 1 mũi chụm 4 ( ngoắc chỉ đâm kim vào vị trí sát bên kéo sợi lên ngoắc chỉ 1 lần qua 2 sợi, tiếp tục thực hiện như vậy vào vị trí kế bên, bỏ 1 vị trí, tiếp tục thực hiện như vậy vào 2 vị trí kế tiếp sau đó ngoắc chỉ kéo qua hết 1 lần cả 5 sợi), 25 kép vào vị trí kế bên, 1 góc vuông ===> hết 1 cạnh của đáy giỏ. Tiếp tục thực hiện như vậy trên các cạnh còn lại rồi đến cuối thực hiện 2 kép chung với vị trí góc vuông đầu tiên, 1 bính 1 đơn vào bính thứ 3 của 3 bính lên tầng đầu hàng. 

image 65

Nếu móc 14 hàng như phần đáy túi như túi mẫu thì hoa văn thân giỏ sẽ là:
3 bính lên tầng, 1 kép vòng qua sợi bính ngay góc, 25 kép liên tục trên 25 vị trí kế tiếp, 1 mũi chụm 4 ( ngoắc chỉ đâm kim vào vị trí sát bên kéo sợi lên ngoắc chỉ 1 lần qua 2 sợi, tiếp tục thực hiện như vậy vào vị trí kế bên, bỏ 1 vị trí, tiếp tục thực hiện như vậy vào 2 vị trí kế tiếp sau đó ngoắc chỉ kéo qua hết 1 lần cả 5 sợi), 25 kép vào vị trí kế bên, 1 góc vuông ===> hết 1 cạnh của đáy giỏ. Tiếp tục thực hiện như vậy trên các cạnh còn lại rồi đến cuối thực hiện 2 kép chung với vị trí góc vuông đầu tiên, 1 bính 1 đơn vào bính thứ 3 của 3 bính lên tầng đầu hàng

image 66

Sản phẩm sau khi thực hiện được hàng thân giỏ đầu tiên.

Thực hiện các hàng thân giỏ giống nhau lặp đi lặp lại.

image 67

Riêng màu chọn làm đáy túi sẽ móc tiếp tục phần thân túi ít nhất 4 hàng mới chuyển sang màu mới vì nếu chuyển màu ngay nhìn túi sẽ không đẹp, phần đáy và thân chuyển màu đột ngột không tạo được điểm nhấn cho đáy túi.

Thân giỏ sau khi móc được 4 hàng sau đó chuẩn bị phối màu đầu tiên

image 68

Thân túi sau khi móc được 7 hàng. 

image 69

Phối hoa văn mũi chùm xen kẽ với các hàng kép.

Trình tự thực hiện hàng phối hoa văn.
Số 1: lên 1 mũi chùm kép 3 ngay góc.
Số 2: 12 chùm kép 3 có xem kẽ 1 bính như chart .
Số 3: 2 chùm 3 chụm đầu
Số 4: 12 chùm kép 3 có xen kẽ 1 bính như chart .
Số 5: (1 chùm 2 bính 1 chùm) ngay góc vuông sau đó lặp lại hết hàng.
Số 6: 1 chùm 3 ngay góc vuông và 1 bính 1 đơn kết hàng. 

image 70

Thân túi sau khi móc được 9 hàng. 

image 71

Thân giỏ cách vài hàng các bạn có thể phối xen kẻ 1 hàng (1 kép 1 bính) như ảnh.

image 72

Sau đó hàng sau thì đâm kim trở lại hàng bên dưới, che luôn cả hàng (1 kép 1 bính) như ảnh

image 73

Sau khi phối xong.

image 74

Hoàn tất thân giỏ cao tầm 23cm.

image 75

Chuẩn bị 4 khoen nhựa để làm quai như Shop.

image 76

Hoa văn quai đeo. (Hướng dẫn clip)

image 77
image 78
image 79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart0

Giỏ hàng